Gà rán giòn

1 miếng gà
33.000đ
2 miếng gà
60.000đ
3 miếng gà
88.000đ
4 miếng gà
121.000đ
5 miếng gà
148.000đ

Gà rán giòn cay

1 miếng gà cay
33.000đ
2 miếng gà cay
60.000đ
3 miếng gà cay
88.000đ
4 miếng gà cay
121.000đ
5 miếng gà cay
148.000đ

Cánh gà rán

Cánh gà rán (3 miếng)
49.000đ
Cánh gà rán (6 miếng)
85.000đ
Cánh gà rán (9 miếng)
108.000đ